image
Thurø Skole - en skole for alle
 
Skolens målsætning:
 
Vi vil være en skole der:
 
 • Arbejder med fællesskabet som bærende værdi, hvor alle elever skal lykkes
   
 • Som idrætsskole arbejder med sammenhængen mellem kost, læring, bevægelse, helbred og livskvalitet
   
 • Arbejder aktivt med det digitaliserede dannelsesmiljø
   
 • Træffer bæredygtige valg og bidrager til elevernes forståelse for nødvendigheden af at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid
   
 • Danner eleverne til en globaliseret fremtid hvor interkulturel kompetence, kreativitet, innovation og samarbejde er væsentligt
 

Hverdagen på skolen bygger på vores bærende værdier:
 
 • Fællesskab
   
 • Ansvarlighed
   
 • Selvværd
   
 • Tryghed
 
Disse værdier betyder, at vi hele tiden arbejder på at være en kollektivt orienteret skole, hvor der blandt det pædagogiske personale er en fælles holdning til, i hvilken retning skolen skal udvikles.
 
 
Skolens ledelse:
 
Vi praktiserer skoleledelse i et team, hvor vi ønsker at udnytte hinandens potentialer bedst muligt og på bedste vis leve op til ”Vi” begrebet. Vores forskellighed opfatter vi som en styrke.
Vores arbejde i ledelsen og holdning til al arbejde på skolen skal være præget af tillid, åbenhed, dialog og refleksion.
 
 • skolens ledelse er aktiv med hensyn til pædagogiske forhold herunder ændringer i lærernes brug af arbejdsmåder og organisering af lærernes arbejde
 
 • skolens ledelse er aktiv med hensyn til en systematisk evaluering af elevernes læringsudbytte
 
Undervisning:
 
I undervisningen møder vi barnet med tillid, varme og omsorg, så det opnår den grad af tryghed og selvtillid, der er forudsætning for al indlæring og for et positivt engagement i fællesskabet.
 
 • der anvendes varierede arbejds- og organisationsformer
 
 • personalet er bevidste om betydningen af et godt læringsmiljø, herunder at eleverne ikke udsættes for mobning
 
 • personalet har en positiv holdning til ændring af undervisning
 
 • eleverne skal gøres bevidste om læringsmålene
 
 • undervisningen skal tilpasses den enkeltes forudsætninger
 
 
Samarbejdet mellem hjem og skole:
 
Samarbejdet, der er et fælles ansvar, bygger på gensidig respekt og er kendetegnet ved åbenhed. Formålet er altid at skabe de bedst mulige betingelser for barnets læring og alsidige udvikling.
 
Læs mere om skole/hjem samarbejdet under menupunktet:  Skolens dokumenter> Sund på Thurø
 
 
Samarbejdet på skolen:
 • der er et udstrakt samarbejde i årgangsteam, klasseteam og fagteam om undervisningen og evaluering af undervisningen
 
 • der arbejdes aktivt med at vedligeholde et godt forhold mellem personalet og skolens ledelse
 
 • der arbejdes aktivt med at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet
 
 • efter- og videreuddannelse prioriteres, så vi kan bibeholde et højt fagligt niveau

 

De fysiske rammer:
 
Thurø Skole er i august 2016 færdig med en gennemgribende renovering som påbegyndtes skoleåret 2013/14, hvor resultatet er en moderne og tidssvarende skole med renoverede  klasseværelser, lærerarbejdspladser, nye fagmiljøer, multisal, legeplads med klatreanlæg og boldbaner og fælles bibliotek.
 
 
Skolen og lokalsamfundet:
 
Skolen kan bruges af alle borgere i lokalsamfundet til undervisningsmæssige og andre kulturelle formål, og undervisningen på skolen tilrettelægges, så den i alle fag i videst muligt omfang udnytter lokalsamfundets muligheder.
Vi bruger vores smukke natur og de muligheder der er både på øen, som eksempelsvis kajakcenteret og Knasten og i de nærmeste omgivelser.
 
Thurø Skole - en skole for alle